امكانات آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

نام رشته
نام آزمايشگاه
عناوين تجهيزات موجود
خدمات قابل ارائه
گياهان دارويي
1.گياهان دارويي
1. آون
2. شيشه آلات وتجهيزات اسانس گيري
3. بذر شمار
4. بن ماري
5.روتاري
6.آب مقطر گير
7.ترازوي دقيق 
تهيه و فرآوري گياهان دارويي(اسانس گيري)
باغباني
2. باغباني
1.كوره الكتريكي
2.ژرميناتور
3.ترازوي دقيق
4.هود لامينار فلو
1.اندازه گيري قوه ناميه بذر
2.سوزاندن نمونه هاي گياهي
3.توزين نمونه هاي آزمايشگاهي
مهندسي آب
آب و خاك
1.دستگاه تعيين شوري خاك
2. دستگاه تعيين اسيدي و بازي خاك
3.آون
4.هيدرومتر بايكاس
5.پايه عصاره گيري خاك
6.استروسكوپ
7.دوربين نيوو
8.دوربين تئودوليت
9.دستگاه مولينه
10.بلوك گچي
11. تانسيومتر
12.پلانيمتر
 


 

صنایع استان

قراردادها