دفتر ارتباط با صنعت و تحقيقات كاربردي نقطه واصل حقوقي و تخصصي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، صنايع كشور و همه سازمانهايي است كه تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با ماموريتهاي خود تشخيص داده و براي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همكاري با دانشگاه هستند. وظيفه اصلي اين دفتر، مديريت اجرايی و حقوقي پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. لذا کليه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در اين دفتر مديريت مي­گردد.

 

امکانات آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی امکانات آزمایشگاه دانشکده علوم پایه
امکانات آزمایشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 

صنایع استان

قراردادها

آزمایشگاهها

امكانات آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

نام رشته
نام آزمايشگاه
عناوين تجهيزات موجود
خدمات قابل ارائه
گياهان دارويي
1.گياهان دارويي
1. آون
2. شيشه آلات وتجهيزات اسانس گيري
3. بذر شمار
4. بن ماري
5.روتاري
6.آب مقطر گير
7.ترازوي دقيق 
تهيه و فرآوري گياهان دارويي(اسانس گيري)
باغباني
2. باغباني
1.كوره الكتريكي
2.ژرميناتور
3.ترازوي دقيق
4.هود لامينار فلو
1.اندازه گيري قوه ناميه بذر
2.سوزاندن نمونه هاي گياهي
3.توزين نمونه هاي آزمايشگاهي
مهندسي آب
آب و خاك
1.دستگاه تعيين شوري خاك
2. دستگاه تعيين اسيدي و بازي خاك
3.آون
4.هيدرومتر بايكاس
5.پايه عصاره گيري خاك
6.استروسكوپ
7.دوربين نيوو
8.دوربين تئودوليت
9.دستگاه مولينه
10.بلوك گچي
11. تانسيومتر
12.پلانيمتر
 


 

دکتر یوسف پاینده

دکتری مهندسی مواد

ورود