معرفی مدیریت مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه اراک

 

نام و نام خانوادگي :
مدرک تحصیلی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
دکتر یوسف پاینده
دكتراي مهندسی مواد و متالورژِی
y-payandeh@araku.ac.ir
086-32622042

 

 

 

 

صنایع استان

قراردادها