امکانات آزمایشگاه های دانشکده فنی ومهندسی

نام رشته
نام آزمايشگاه
عناوين تجهيزات موجود
خدمات قابل ارائه
مهندسي عمران
1.مقاومت مصالح
1.دستگاه كشش يونيورسال
2.سختي سنج
3.پيچش مقاطع
4.تست كرنش سنج
5.آزمايش خرپا
6.آزمايش پل معلق
7.تست سيلندر جدار نازك
8.آزمايش خمش
9.تست ضربه شارپي
10.آزمايش خزش
1.كشش فلزات
2. سختي فلزات
3.پيچش مقاطع توپر و توخالي در حالات الاستيك و پلاستيك
4.كاربرد كرنش سنجها در تحليل تنش تير هاي فلزي
5.كنترل روشهاي تحليل خرپا و محاسبه نيروي داخلي اعضاء
6.محاسبه كشش كابل در پل معلق
7.كنترل تنشهاي جداره خارجي سيلندر جدار نازك تحت فشار هيدرو استاتيك در دو حالت انتهاي باز و بسته
8.محاسبه خيز تير هاي تحت خمش و همچنين عكس العملهاي تكيه گاهي در دو حالت يك سر گيردار و دو سر مفصل
9.محاسبه انرژي ضربه شارپي
10.رسم نمودار كرنش-زمان (خزش) نمونه هاي پلاستيكي،سربي و...
2.مصالح ساختماني 
 
1.دستگاه ويكات به همراه ملحقات آن
2شيكر برقي ارزش ماسه اي(مشترك با آزمايشگاه خاك)
3.دستگاه بن ماري(حمام رطوبت)
4.اون(گرمخانه)
5.ترازوهاي اوهاس با دقت 1/0و 01/0 گرم
6.ترازوي معمولي با دقت 1 گرم
1.گيرش گچ
2.گيرش سيمان
3.غلظت نرمال سيمان
4.ارزش ماسه اي
3. مكانيك خاك
1. قالب تراكم (تجهيزات مربوط به آزمايش تراكم )
2. تجهيزات مربوط به تعيين حدود خميري
3. تجهيزات مربوط به دانه بندي فيزيكي و هيدرومتري
4. تجهيزات مربوط به آزمايش ارزش ماسه اي
5. تجهيزات مربوط به تعيين وزن مخصوص  در حمل
6. پيكنومتر جهت انجام آزمايش توده ويژه
7. تجهيزات مربوط به آزمايشهاي نفوذ پذيري ثابت و افتان 
8. تجهيزات مربوط به آزمايش سه محوري
9. تجهيزات مربوط به برش مستقيم 
 
مهندسي شيمي
1.مكانيك سيالات
ميز هيدروليكي براي تامين آب مورد نياز آزمايشها و اندازه گيري دبي جريان آب عبوري
 
1.بررسي افت اصطكاكي در لوله ها
2.بررسي افت هاي موضعي در اتصالات
3.بررسي نيروهاي وارد بر جسم شناور در آب
4.آشنايي با وسايل سنجش دبي
5.تحقيق در رابطه برنولي
6.تعيين ضريب تخليه ارفيس
7.بررسي شبكه لوله ها
8.ضربه جت آب
2.نفت
 
1.تقطير اتمسفريك
2.تعيين دانستيه تركيبات نفتي
3.تعيين نقطه نرمي قيرها
4.اندازهگيري ميزان نفوذ پذيري قير
5.تعيين فشار بخار ريد
مهندسي كامپيوتر
1.ريز پردازنده
1.برد آموزشي AVR
2.كامپيوتر
1.آشنايي با پورتهاي ميكرو و كار با آنها
2.آشنايي با v-segment وارتباط پورتها با v-segment
3. آشنايي با LCD و ارتباط آن با ميكرو  16ATMEGA
4.آشنايي با صفحه كليد و ارتباط آن با ميكرو
5. كار با وقفه ها و شمارنده هاي موجود در ميكرو
6. آشنايي با مدار آنالوگ به ديجيتال (اندازه گيري دماي هوا با استفاده از35M L  نمايش آن با استفاده از LCD  )
7.كار با مقايسه كننده موجود در ميكرو
2. مدار منطقي
1.منبع تغذيه
2.فانكشن ژنراتور
3.مولتي متر روميزي
4.اسيلوسكوپ
5.سيگنال زنراتور
6.مولتي متر دستي
7. جعبه خازن
8. جعبه سلف
10. فركانس متر
11. آي سي تستر 
12. LCR متر
13. IC هاي مورد نياز آزمايشها
 
1. بررسي يك حافظه ROM با ديدر
2.بررسي يك حافظه ROM با ساختار ماتريس ديودي
3. بررسي يك درگاه ورودي موازي ساده
4. بررسي يك درگاه خروجي موازي ساده
5. بررسي يك درگاه سريال
6. آشنايي با حافظه164  RAM  و گسترش آن در جهت WORD
7. گسترش حافظه 164  RAM   در جهت SIZE  ودر جهت SIZE WORD
8. بررسي مذار واحد حساب نمونه 7483
9. آشنايي با آي سي ALU  74181 و بررسي عملكرد آن
10. آشنايي با آي سي هاي EEPROM و نحوه برنامه ريزي آنها
11. بررسي عملكرد باس موازي (انتقال اطلاعات موازي )
12. بررسي يك باز موازي بدون استفاده از   MUX
13. بررسي مدار يك باس سري
14. بررسي يك مدار مولد كلمه زماني WORD TIME GENERATOR
3. مدار منطقي
.منبع تغذيه
2.فانكشن ژنراتور
3.مولتي متر روميزي
4.اسيلوسكوپ
5.سيگنال زنراتور
6.مولتي متر دستي
7. جعبه خازن
8. جعبه سلف
10. فركانس متر
11. آي سي تستر 
12. LCR متر
13. IC هاي مورد نياز آزمايشها
14.بردهاي آموزشي مدار منطقي
1. آشنايي كلي با آزمايشگاه مدار منطقي 
2. آشنايي كلي با برد آموزشي مدار منطقي
3. مدارهاي جمع كننده و تفريق كننده
4. مقايسه كننده ها و بيت توازن
5. طراحي مدارهاي ديكودر و مالتي پلكسر
6. آشنايي با فليپ فلاپ ها
7. شيفت رجيسترها
8. نمايشگر هفت قسمتي
9. شمارنده ها
10. فركانس متر 
4. آزمايشگاه مدار الكترونيكي
1. اسيلوسكوپ
2. فانكشن ژنراتور
3. مولتي متر روميزي و دستي
4. منبع تغذيه
5. جعبه سلف
6. جعبه مقاومت 
7. جعبه خازن
8. قطعات الكترونيكي مورد نياز در آزمايشگاه مدار الكتريكي و مدار الكترونيكي (ديود ، ترانزيستور و ... )
1. آشنايي با ديود
2. انواع يكسو ساز ها
3. برش دهنده ها
4. جابه جا كننده ها و چند برابر كننده ها 
5. تثبيت كنندگي ولتاژ
6. آشنايي با ترنزيستور ها
7. بدست آوردن منحني مشخصه هاي وروده و خروجي ترانزيستور در آرايش اميتر مشترك
8. تقويت كننده اميتر مشترك
9. تقويت كننده بيس مشترك
10. تقويت كننده كلكتور مشترك
5. كامپيوتر
1. كامپيوتر
2. ديتا پروژكتور 
1.آموزش MS-DOS
2. آموزش Windows XP
3. آشنايي با Microsoft office  2003
4. آموزش   Microsoft word 2003
5. آموزش    Microsoft Excel 2003
6. . آموزش   Microsoft
Power point 2003 
7. آموزش Microsoft Access 2003
8. آموزش Microsoft Front Page 2003
9. آموزش Internet 
10. آموزش Hardware
 

صنایع استان

قراردادها