دفتر ارتباط با صنعت و تحقيقات كاربردي نقطه واصل حقوقي و تخصصي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، صنايع كشور و همه سازمانهايي است كه تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با ماموريتهاي خود تشخيص داده و براي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همكاري با دانشگاه هستند. وظيفه اصلي اين دفتر، مديريت اجرايی و حقوقي پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. لذا کليه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در اين دفتر مديريت مي­گردد.

 

امکانات آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی امکانات آزمایشگاه دانشکده علوم پایه
امکانات آزمایشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 

صنایع استان

قراردادها

آزمایشگاهها

امکانات آزمایشگاهی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

نام رشته
نام آزمايشگاه
عناوين تجهيزات موجود
موضوعات مورد بررسي
علوم تربيتي و روان شناسي
روان شناسي
 
 
اجراي آزمون هاي روان شناسي
علوم تربيتي
استوديو راديو و تلويزيون
 
توليد برنامه هاي راديويي و ضبط برنامه هاي تلويزيوني
تربيت بدني
تربيت بدني
  1. دستگاه  ECG
  2. دستگاه تردميل
  3. ست آنتروپومتريك
  4. دستگاه اسپيرومتري
  5. دستگاه اسپينال موس
  1. اندازه‌گيري نوار قلب
  2. اندازه‌گيري حداكثر اكسيژن مصرفي و تستهاي مختلف ورزشي
  3. اندازه‌گيري چربي زيرپوستي-پيكرسنجي (قد و وزن)
  4. اندازه‌گيري وضعيتها و حجم‌هاي تنفسي
  5.  ارزيابي ناهنجاريهاي ستون فقرات
 

دکتر یوسف پاینده

دکتری مهندسی مواد

ورود