امکانات آزمایشگاهی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

نام رشته
نام آزمايشگاه
عناوين تجهيزات موجود
موضوعات مورد بررسي
علوم تربيتي و روان شناسي
روان شناسي
 
 
اجراي آزمون هاي روان شناسي
علوم تربيتي
استوديو راديو و تلويزيون
 
توليد برنامه هاي راديويي و ضبط برنامه هاي تلويزيوني
تربيت بدني
تربيت بدني
  1. دستگاه  ECG
  2. دستگاه تردميل
  3. ست آنتروپومتريك
  4. دستگاه اسپيرومتري
  5. دستگاه اسپينال موس
  1. اندازه‌گيري نوار قلب
  2. اندازه‌گيري حداكثر اكسيژن مصرفي و تستهاي مختلف ورزشي
  3. اندازه‌گيري چربي زيرپوستي-پيكرسنجي (قد و وزن)
  4. اندازه‌گيري وضعيتها و حجم‌هاي تنفسي
  5.  ارزيابي ناهنجاريهاي ستون فقرات
 

صنایع استان

قراردادها