اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی درون استانی

 • صندوق مهر رضا [ لينک ]
 • شرکت پالايش نفت امام خمينی شازند [ لينک ]
 • اداره کل فنی حرفه ای استان مرکزی [ لينک ]
 • شرکت آب منطقه ای مرکزی [ لينک ]
 • دفتر تحقيقات فرماندهی انتظامی استان مرکزی [ لينک ]
 • سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی [ لينک ]
 • مرکز پژوهش و فناوری پتروشيمی مرکز اراک [ لينک ]
 • واگن پارس [ لينک ]
 • شرکت آلومينيوم سازی [ لينک ]
 • اداره زندانها [ لينک ]
 • ليست اولويتهاي پژوهشي حوزه ورزش [ لينک ]
 

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرای برون استانی

 • شرکت آب منطقه ای قزوين [ لينک ]
 • وزارت نيرو [ لينک ]

صنایع استان

قراردادها