دفتر ارتباط با صنعت و تحقيقات كاربردي نقطه واصل حقوقي و تخصصي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، صنايع كشور و همه سازمانهايي است كه تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با ماموريتهاي خود تشخيص داده و براي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همكاري با دانشگاه هستند. وظيفه اصلي اين دفتر، مديريت اجرايی و حقوقي پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. لذا کليه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در اين دفتر مديريت مي­گردد.

 

امکانات آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی امکانات آزمایشگاه دانشکده علوم پایه
امکانات آزمایشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 

صنایع استان

قراردادها

آزمایشگاهها

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی درون استانی

 • صندوق مهر رضا [ لينک ]
 • شرکت پالايش نفت امام خمينی شازند [ لينک ]
 • اداره کل فنی حرفه ای استان مرکزی [ لينک ]
 • شرکت آب منطقه ای مرکزی [ لينک ]
 • دفتر تحقيقات فرماندهی انتظامی استان مرکزی [ لينک ]
 • سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی [ لينک ]
 • مرکز پژوهش و فناوری پتروشيمی مرکز اراک [ لينک ]
 • واگن پارس [ لينک ]
 • شرکت آلومينيوم سازی [ لينک ]
 • اداره زندانها [ لينک ]
 • ليست اولويتهاي پژوهشي حوزه ورزش [ لينک ]
 

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرای برون استانی

 • شرکت آب منطقه ای قزوين [ لينک ]
 • وزارت نيرو [ لينک ]

دکتر یوسف پاینده

دکتری مهندسی مواد

ورود