امکانات آزمایشگاهی دانشکده علوم پایه

 

نام رشته
نام آزمايشگاه
عناوين تجهيزات موجود
خدمات قابل ارائه
فيزيك
1.لايه هاي نازك 
 
 
 
 
 
 
1.دستگاه خلاء قادر به رسيدن به فشار هاي از مرتبه7 10- ميلي بار
2. دستگاه انباشت لايه هاي نازك به روش كند و پاش مگنترون
3. دستگاه لايه نشاني  با راهكار تبخير حرارتي در محيط خلاء
4. دستگاه انباشت لايه هاي نازك به روش تبخير با تفنگ الكتروني 
5. دستگاه اسپكترو فومتر عبوري ،بازتابي و جذب با گستره طول موج 1100-200 ننومتر
6. ليزر He-Ne با 633=λ  ننومتر براي اندازه گيري هاي دقيق اپتيكي
7. كوره حرارتي با قابليت خلاء،هوا، فلو(دمش) گاز تا دماي باز پخت 1000 درجه سلسيوس
8. دستگاه چهار سوزن براي بررسي مقاومت و مقاومت ويژه(الكتريكي) لايه هاي نازك
1. آزمايشهاي خلاء و كاربرد آنها
2. انباشت لايه هاي نازك فلزي ،نيمه رسانا، دي الكتريك به روشهاي متنوع
3. بررسي ويژگي هاي اپتيكي و طيفي ننو لايه ها از نظر عبور دهي، جذب و باز تابش 
4. تاثير دماي باز پخت و دماي رشد در حين انباشت و بررسي اين اثرات
2. هسته اي
1.(HPGE-r-ray  specterometen)) به همراه لوازم وسايل متعلقه
2. چشمه نوترون Am-Be
آناليز نمونه هاي محيطي، طيف سنجي r ،فعال سازي نوترون و طيف سنجي
3.XRD
XRD
 
زيست شناسي
1.فيزيولوژي گياهي 2
1.اسپكتروفتومتر
2. هود شيميايي
3.بن ماري
4.شيشه آلات
5. يخچال
6. كامپيوتر
7. آون
8. ترازو 
1. اندازه گيري كمي كلروفيل a وb وكل
2. معرفي چند آنزيم تنفسي
3. جداسازي كاروتنوئيد ها
4. استخراج پيگمانهاي كلروپلاست بر اساس حلاليت آنها
5. مشاهده قانون بير
6. استخراج رنگيزه هاي محلول در آب
7. مطالعه تركيبات پكتيكي
8. رابطه بين نشاسته ذخيره شده و ...
9.و آزمايشهاي ديگر
2. سيستماتيك 1- سيستماتيك
1. ميكروسكوپ دوچشمي
2. استريو ميكروسكوپ(لوپ)
1. مطالعه و بررسي تاگزونوميكي فلور ايران بر مبناي سر فصلهاي شورايعالي برنامه ريزي ذرات
علوم براي سيستماتيك گياهي 1و2 كه در هر جلسه گروه مشخصي از گياهان بررسي تاگزونوميكي و بيو سيستماتيكي مي شوند.
2. نمونه برداري و مطالعات صحرايي
3.فيزيولوژي جانوري 2
1. PH متر (ديجيتالي و قديمي)
2. لوازم آزمايشگاهي (لوله آزمايش، پيپت، بشر، ارلن، بورت، همزن، جا لوله اي)
3. حمام آب گرم
4. دستگاه اسپكتروفتومتر و كروت
5. محلولهاي موجود مربوط به آزمايش
6. دستگاه اسپيرومتري
7. وسايل تشريح 
8. بعضي از مواد لازم مربوط به هر جلسه خريداري مي شود
1. اندازه گيري PH محلولهاي مجهول
2. آزمايشات كيفي بزاق
3. آزمايشات شيميايي بر روي رنين
4. عمل آنزيم هاي گوارشي (پپسين، تريپسين، آميلاز)
5. تجزيه كيفي ادرار (تعيين كلرور، اوره، اسيد اوريك، كراتينين، قند، پروتئين در ادرار)
6. اسيديته قابل سنجش ادرار
7. تجزيه كمي ادرار (تعيين مقدار قند،كلرور،اسد اوريك،اوره،كراتينين در ادرار)
8. مطالعه ميكروسكوپي ادرار
9. روش كار با اسپيروتري
10. تشريح كليه گوسفند
11. تشريح چشم و مغز گاو 
4. جانور شناسي 2
1. وسايل تشريح
2. اتاق مرگ
3. نمونه هاي جانوري زنده
1. آشنايي با آزمايشگاه جانوري، تهيه مولاژ
2. بررسي تشريح رده ماهيها 
3. بررسي و تشريح رده دوزيستان
4. بررسي و تشريح رده خزندگان
5. بررسي و تشريح رده پرندگان
6. بررسي و تشريح رده پستانداران 
5. ميكروب  شناسي
1. يخچال  1 عدد
2. سانتريفوژ با 2000 دور دريافت
3. ميكروسكوپ 6 عدد 
4. بن ماري  1عدد
5. انكو باتور  1عدد
6. هود  3عدد
7. كپسول گاز 3 عدد
8. ميز كار 1 عدد
9. قفسه كتاب 1 عدد
10. وسايل و ظروف شيشه اي و مواد مصرفي
11.لوله هاي آزمايش
12. ارلن در اندازه هاي مختلف
13. پيپت و... 
1.رنگ كرفيري گرم
2. رنگ كپسول
3. رنگ اسپور
 4. رنگ ساده
5. تكنيكهاي جداسازي
6. ميكروبيولوژي شير
7. شناسايي Stoph
8. شناسايي Str
9. شناسايي انتره باكتريايي
10. معرفي وسايل آز ميكروب
11. محيط سازي ميكروبي
 
6. بافت شناسي
1. ميكروسكوپ نوري
2. كتاب اطلس بافت شناسي
3. لام هاي مربوط به هر جلسه
4. ميكروسكوپ متصل به تلويزيون
1. بافت پوششي
2. بافت همبند
3. بافت غضروفي
4. بافت استخواني
5. بافت عضلاني
6. بافت عصبي
7. دستگاه گوارش و غدد ضميمه
8. دستگاه گردش خون و خون
9. دستگاه ايمني
10. دستگاه تنفس
11. دستگاه ادرار
7.زيست شناسي سلولي و مولكولي
1. ميكروسكوپ نوري
2. لام و لامل
3. لام توما
4. ميكروتوم
5. حمام آب گرم
6. ميكرومتر (گراتيكول) كه بصورت مشترك با آزمايشهاي ديگر استفاده مي شود.
7. محلولهاي مختلف جهت انجام هر آزمايش 
8. كيت هاي آماده خريداري شده
9. لاسنت، پنبه، الل
10. ملانژور جهت آزمايش گلبول قرمز 
1. آشنايي و طرز كار با ميكروسكوپ
2. گراتيكول
3. اندازه گيري تعداد گلبول قرمز
4. مشاهده چند نوع ياخته گياهي و جانوري
5. روش تهيه بافتهاي تثبيت شده (هيستوتكنيك) و مراحل برش گيري و رنگ آميزي
6. مشاهده و مطالعه مراحل تقسيم سلولي(ميتوز)
7. اندازه گيري ترانس آميناز ها
8. اندازه گيري گلكوز 
8. بيوشيمي           
 
1. دستگاه ph متر
2. كليه مواد شيميايي مورد نياز
 
1. محلول سازي
2.تيتراسيون اسيد و باز
 3.تيتراسيون اسيد آمينه  4.كربوهيدراتها 
5. اندازه گيري (بررسي) كمي قند ها
 6.تشخيص(كيفي) اسيد هاي آمينه
7. اندازه گيري كمي  pr ها
8. آزمايش رسوب pr ها
9. حلاليت چربي ها
10. تهيه صابون
11. استخراج اسيد چرب صابون
12. تشخيص كلسترول
13 . اندازه گيري قند
14. pr و چربي در سرم خون
شيمي
1.تخصصي NMR
1. دستگاه FT-NMR
2. بروكر 300 مگا هرتز كه قادر به گرفتن طيف هاي         H-NMR و C-NMR با قدرت تفكيك بالا و كيفيت عالي مي باشد.
طيف هاي H-NMR و          C-NMR براي شناسايي ساختمان تركيبات عالي و نمونه هاي سنتز شده يا طبيعي به كار برده مي شود.
3.تخصصي CHN
دستگاه  CHN
آناليز عنصري،تركيبات آلي و معدني و تعيين مقادير عناصر كربن، نيتروژن و هيدروژن، گوگرد در يك نمونه
3.تخصصي CHN
دستگاه  CHN
آناليز عنصري،تركيبات آلي و معدني و تعيين مقادير عناصر كربن، نيتروژن و هيدروژن، گوگرد در يك نمونه
4.آزمايشگاه معدني(FT-IR )
دستگاه FT-IR
آناليز طيف IR نمونه هاي آلي و معدني
5.آزمايشگاه معدني - تجزيه
1.يك دستگاه UV-VIS دو پرتوي
2.چند  دستگاه UV-VIS تك پرتوي
تمام آزمايشهاي مربوط به اندازه گيري هاي كمي و كيفي كه در ناحيه مرئي- ماوراءبنفش قابل اندازه گيري هستند.
6.آزمايشگاه NMR
NMR 300 MHZ
بررسي طيف هاي يك بعدي و طيف هاي دو بعدي جهت تعيين ساختار تركيبات شيميايي
7.شيمي تجزيه كيفي و كمي
كليه وسايل مورد نياز غير دستگاهي موجود در آزمايشگاه
1.كليه آزمايشهاي كيفي و شناسايي عناصر
2.كليه آزمايشهاي كمي و تعيين درصد خلوص عناصر
3.تهيه محلولهاي استاندارد
4. آناليز آبهاي معدني و شرب و آبهاي كشاورزي
8. آناليز دستگاههاي تحقيقاتي
كروماتوگرافي مايع با كارايي بالاHPLC با دنكتور UV-VIS
اندازه گيري تركيبات آلي محلول در آب يا ساير حلالها پيش از جداسازي با استفاده از HPLC
9.تجزيه دستگاهي (تحقيقاتي)
دستگاه كروماتوگرافي گازي مجهز به دنكتور FID وFCD ، سيستم تزريق Flash vapor ، و انواع ستون پر شده (Pack)
1.بررسي و اندازه گيري كيفي و تركيبات آلي در بافتهاي پيچيده با نقطه جوش كمتر از 400 درجه سلسيوس
2. اندازه گيري آفت كشها و علف كش ها و حشره كش ها (تركيبات هالوژنه )با استفاده از دنكتورECD در نمونه هاي آب، خاك و ...
10. شيمي عمومي 1و2
 
1. تيتراسيون رسوبي
2. سختي آب شهر
3. تيتراسيون اسيد قوي و باز قوي
4. تيتراسيون اكسيد واحيا
5. تعيين ارزش حجمي آب اكسيژنه
6. ويسكوزيته يا گرانروي
7. تعيين سختي دائم به روش قليايي سنجي
8. اثبات قانون بقاي جرم
9. تعيين درصد خلوص نمك طعام 
10. تعيين غلظت سرب
11. نيترات به روش استوكيومتري (نرماليته)
12. تعيين آب تبلور در اجسام متبلور 
13. اندازه گيري كاتيون ها و آنيونها در آب و محلولها و رسوب گيري
11. تجزيه 1
 
1. محلول سازي
2.تعين درصد خلوص اسيدها
3.تعيين سديم كربنات و بي كربنات
4.تيتر NaoH ,Na2Co3  واكنش رسوبي (تيتراسيونهاي رسوبي)
5.تعيين مقدار CL به دوروش ولهارد و مور
6.تعيين درصد آهن در سنگ معدن آهن 
7. يدو متري
8. كمپلكسو متري 
9. تعيين درصد مس در آلياژ برنج
10. استاندارد كردن محلول اسيد كلريد ريك
12. تجزيه 2
 
1.تيتراسيونهاي  رسانايي سنجي :
اسيد قوي با باز قوي، اسيد ضعيف استيك اسيد با سود 1/0% ، HCl مجهول با آمونياك 1/0 ، HA مجهول با آمونياك 1/0 ، مخلوط دو اسيد HClو HA با سود 1/0 مولار ، H2so4 مجهول با سود 1/0 ،H3po4  مجهول با سود 1/0
2. ph متري
13. تجزيه دستگاهي
 
1.بدست آوردن طيف جذب kNo3  و اندازه گيري آن در نمونه مجهول
2. تحليل طيف الكتروني يك تركيب آلي و بررسي اثر حلال
3. اندازه گيري آهن با استفاده از فنانترولين
4. تجزيه اسپكتروفتومتري مخلوط پرمنگنات و دي كرومات
5. تعيين ph با استفاده از يك شناساگر رنگي به روش طيف سنجي جذبي
6. تعيين ثابت تفكيك يك شناساگر باز _اسيد 
7. مطالعه واكنش هاي تشكيل كمپلكسي و تعيين نسبت مولي فنر_ليگاند با روش JOB
8. مطالعه واكنش هاي تشكيل كمپلكسي و تعيين نسبت سنجي جذبي
9. طيف سنجي مادون قرمز
10. اندازه گيري سديم و پتاسيم توسط روش فتومتري شعله اي
11. اندازه گيري آهن با استفاده از روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي
12. كروماتوگرافي گازي
14. آلي 1و2
 
1.تعيين حلال مناسب براي تركيب
2. تعيين نقطه جوش و نقطه ذوب
3. رفلاكس آب و الكل
4. تقطير
5. كروماتوگرافي لايه نازك (TLC)
6. استخراج
7. سنتز سيكلو هگزانون اكسيم
8. واكنش دينر آلدر
9. سنتز دارويي فني توئين 
10. سنتز آسپرين
11. سنتز بترال استون (تراكم آلدولي)
12. سنتز سولفانيليك اسيد ،صابون، رنگ، تبلور مجدد، تصعيد
15. معدني 1
 
1.تهيه متا پريدات پتاسيم
2. تعيين درصد خلوص پتاسيم متاپريدات
3. تهيه اسيد بوريك از بوراكس
4. تهيه رنگ دانه زرد كروم و نارنجي كروم 
5. تهيه زرد كروم
6. تهيه نارنجي كروم
7. تعيين مقدار كرومات زرد كروم
8. تهيه آبي آهن
9. تعيين درصد خلوص آهن با اسپكتروفتومتر
10. تهيه فسفات دي سريك و تعيين خلوص آن
11. تهيه سولفات مضاعف آمونيوم مس
12. مقايسه خواص نمك مضاعف آمونيوم مس
13. كمپلكس تترا آمين مس II) (
14. كمپلكس تترا آمين مس II) (
15. تهيه زاج كروم
16. تيه زاج آلومينيوم
17. تهيه زاج آهن
18. تهيه آب اكسيژنه
19. اندازه گيري پر اكسيد هيدروژن
2. روش تهيه معرف Ferrion
16. معدني 2
 
1.تهيه كمپلكس هاي   Co(NH3)5 Cl] Cl2  ]  و         No3[Co(NH3)4 Co3 ] و تعيين هدايت الكتريكي محلول آنها
2.تهيه com كلرو پنتا آمين كبالت (III ) كلريد
3. تعيين تعداد يونهاي  تشكيل دهنده com ها به روش هدايت سنجي
4. تهيه com هاي نيترو و نيتريت پنتا آمين كبالت (III ) كلريد
5. تهيه com كلرو پنتا آمين كبالت (III ) كلريد
6. تهيه com هاي سيس و ترانس پتاسيم بيس اگزالاتو  دي اكوا كرومات (III )
7. بررسي خلوص ايزومر ها (تعيين مقدار اگزالات )
8. تعيين مقدار كروم
9. تهيه ايزومر ترانس
10. تهيه پتاسيم تريس اكسالاتو كرومات (III ) تري هيدرات
11. تهيه تريس (اتيلن دي آمين ) كبالت (III ) كلريد
12. تهيه تريس  مس (I) سولفات
13. تعيين ΟΔ به روش اسپكترو فتومتري 
14. تهيه محلول پتاسيم تريس (اگزا لاتو) كرومات (III )
15.مطالعه قدرت  ميدان ليگاند با توجه به طيفهاي UV_VIS كمپلكس هاي مس (II )
16. جدا كردن COM هاي يوني با روش تعويض يون
17. شيمي فيزيك 1
 
1.تعيين جرم مولكولي به روش ويكتور ماير
2. اندازه گيري ضريب نفوذ گاز ها
3. كالريمتري، ومطالعه خنثي شدن اسيد ها _ بازها و نعيين آنتالپي انحلال
4. تحقيق در ايده آل بودن حلاليت نفتالين در بنزن
5. تعادل غير همگن، بستگي انحلال پذيري اسيد اگزاليك در آب با دما
6. تعيين CP/CV = δ براي گاز ازت
7. فشار بخار مايع خالص تابعي از درجه حرارت
8. تعادلهاي شيميايي، يافتن ثابت تعادل به طريق قانون پخش
9. بررسي دياگرام فاز سيستم سه تايي آب_متل_الكل
10. بررسي دياگرام فاز سيستم دو  تايي آب_متل
11. بررسي دياگرام فاز سيستم دو تايي مايع_جامد داراي اتكتيك ساده 
18. شيمي فيزيك 2
 
1.تعيين درجه واكنش تاثير H2O2 برHI   
2. تعيين درجه كل و ثابت سرعت واكنش
3. تعيين ثابت سرعت و انرژي اكتيواسيون به روش هدايت سنجي
4. بررسي اثر كاتاليزور بر سرعت واكنش
5. بررسي فعل و انفعالات تبديل ساكاروز به گلوكز و فروكتوز
6. محاثبه ثابت تفكيك  اسيد استيك بروش هدايت سنجي
7. الكتروليز
8. اندازه گيري عدد انتقالي بروش مرز متحرك
9. اندازه گيري حاصلضرب حلاليت كلريد نقره
10. اندازه گيري پتانسيلهاي استاندارد
11. پديده هاي جذب سطحي _جذب سطحي اسيد استيك
12. مطالعه ترموديناميكي محلولها، تعيين حجم مولي جزئي
19.تجزيه (كارشناسي ارشد )
1. PH متر
2. هدايت سنج
3. اسپكترو فتومتري (UV_VIS)
4. كروماتوگرافي (GC)
5. HPLC
6. دستگاه جذب اتمي
7. دستگاه AUTO LAB
8. SHAKER
9. SHAKER جديد كه با آن مي توان دما را تنظيم كرد.
10. نوعي استيرو با نام علمي (Struers  metason 200 HT)
11. آون
12. دستگاه تقطير آب براي توليد آب مقطر
13. ترازوي ديجيتال
14. ترموستات
15. دستگاه سانتريفيوژ
استخراج مواد آلي در تركيبات  با فاز جامد
20.  آلي(كارشناسي ارشد)
1. دستگاه UV_VIS  با كاغذ TLS
2.دستگاه نقطه ذوب
3. ترازو ديجيتال
4. آون
5. مايكروويو
6. اندازه گيري نقطه جوش
7. اسپكتروسكوپي
8. FTIR
9.HNMR  
10. CNMR
11. CHN
 
21. شيمي فيزيك (كارشناسي ارشد)
1. هيتر
2. آون
3. كوره الكتريكي
4. ترازو
5. ترموستات
6. PH متر
7. رفركتومتر 
8. ويسكوزمتر 
9. UV_VIS
10. GC
11. XRD
12. FTIR
13. دانسي متر
14. دستگاه پمپ خلاء
15.SHAKER
21. شيمي فيزيك (كارشناسي ارشد)
22.معدني (كارشناسي ارشد)
1.NMR
2. IR
3. UV_VIS
22.معدني (كارشناسي ارشد)
 

صنایع استان

قراردادها