دفتر ارتباط با صنعت و تحقيقات كاربردي نقطه واصل حقوقي و تخصصي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، صنايع كشور و همه سازمانهايي است كه تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با ماموريتهاي خود تشخيص داده و براي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همكاري با دانشگاه هستند. وظيفه اصلي اين دفتر، مديريت اجرايی و حقوقي پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. لذا کليه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در اين دفتر مديريت مي­گردد.

 

امکانات آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی امکانات آزمایشگاه دانشکده علوم پایه
امکانات آزمایشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 

صنایع استان

قراردادها

آزمایشگاهها

فهرست تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های مرکز ارتباط با صنعت :

 

 • شرکت کياسا [ لينک ]
 • شركت پالایش و نفت امام خمینی شازند [ لينک ]
 • شرکت آذرآّب [ لينک ]
 • شرکت گاز استان مرکزی [ لينک ]
 • شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي [ لينک ]
 • شركت آب و فاضلاب شهري استان مركزي [ لينک ]
 • کارگروه گندم و آرد و نان استان مرکزی[ لينک ]
 • اداره كل استاندارد استان مركزي [ لينک ]
 • پارک علم و فناوری استان مرکزی [ لينک ]
 • شرکت آب منطقه ای مرکزی [ لينک ]
 • شرکت کمباين سازی ايران [ لينک ]

 

دکتر یوسف پاینده

دکتری مهندسی مواد

ورود